مرا میفهمد

آنکه ویران شده از یار مرا میفهمد....آنکه تنها شده بسیار مرا میفهمد...چه بگویم که چنان از تو فرو ریخته ام.....که فقط ریزش آوار مرا میفهمد

/ 1 نظر / 22 بازدید
مارلیک

با توجه به مصرع اول !پس می تونی رو من حساب کنی... [خنثی]